از خوابیدنش از بسته بودنِ چشم هایش از خستگی هایش عکس بگیرید! کسی که عاشقانه دوست دارید♥ ️ باید بفهمد یک نفر هست که ... هست که تصدقِ تمامِ لحظه هایش میرود! #علی_قاضی_نظام
پیوست عکس:
1053236x252_1518616634896260.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط