رفاقت باید چیزی شبیه به همین باشد. اینکه من بخندم، اما نگران نخندیدن تو باشم. تمام ورژن‌های قبلی به گمانم اشتباه بود. اینکه اگر تو نمی‌خندی، من هم نخندم.. اینکه بخندم و عین خیالم نباشد که لبهای تو می‌خندد یا نه.. اینکه حتی بخواهم تو را به زور بخندانم.. تمامش غلط بود. درستش همین بود که کنار تو "باشم" ، حواسم به تو باشد ولی خنده‌ام نابود نشود توی غم تو. با لبهای خندان، دلواپس لبهای بی‌خنده‌ات باشم رفیق! #رفاقت #زهره_حسن_بیگی
پیوست عکس:
1053236x295_1517424228278687.jpg

پسندیده شده توسط