- شب بخیر گفتنِ ما محضِ ادایِ ادب‌ ست.. ور نه چون شب برسد اولِ بیداریِ ماست...
پیوست عکس:
1053500x608_1518615161823568.jpg

پسندیده شده توسط