چهار چیز هست که غیر قابل جبران و برگشت ناپذیر هست . سنگ بعد از این که پرتاب شد دشنام .. بعد از این که گفته شد.. موقعیت …. بعد از این که از دست رفت و زمان… بعد از این که گذشت و سپری شد

پسندیده شده توسط