از همان روزی كه دست حضرت «قابیل» گشت آلوده به خون حضرت «هابیل» از همان روزی كه فرزندان «آدم» - صدر پیغام آوران حضرت باری تعالی - زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید آدمیت مُرد گرچه آدم زنده بود از همان روزی كه «یوسف» را برادرها به چاه انداختند از همان روزی كه با شلاق و خون دیوار چین را ساختند

پسندیده شده توسط