زندگی دفتری از خاطره هاست،یک نفر دردل شب،یک نفر در دل خاک،یک نفر همدم خوشبختی هاست،یک نفر همسفر سختی هاست،چشم تا باز کنیم عمرمان میگذرد ما همه همسفر و رهگذریم،آنچه باقیست فقط خوبیهاست...

پسندیده شده توسط