دیگر به دنبال "همراه اول" نیستم این "روزها" اول "راه" همه "همراهند!! این "روزها" باید "بدنبال" همراه "آخر" گشت! "عشق واقعی تاریخ انقضا ندارد."
پیوست عکس:
IMG_20180209_223131_196.jpg

پسندیده شده توسط