آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم
و تو فال قهوه بگیری
وقتی؛ آخر همه شعرهای من تو می آیی؛
و ته همه ی فنجان های تو من میروم !!
پیوست عکس:
text_love_Rouzegar.com_9.jpg
دیدگاه
VOROJKB

ستاره در هوا می بینم امشب
زمین در زیر پا می بینم امشب
خدایا مرگ ده تا جان سپارم
که یار خود جدا می بینم امشب

1396/11/18 - 12:25
Mehri

:(

1396/11/19 - 15:56 توسط Mobile

پسندیده شده توسط