زندگی رابا کسانی احاطہ کنید کہ دوستتان دارند وبہ شما انگیزه میدهند تشویقتان میکنند و باعث میشوند از اینکہ خودتان هستید حس خوبی داشتہ باشید

پسندیده شده توسط