هرچه کمتر به دیگران نیازمند باشید،کمتر از آنان دلگیر میشوید، هرچه کمتر دلگیر شوید،کمتر آسیب می بینید، هرچه کمتر آسیب ببینید،راحت تر می بخشید

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط