اگر پای دلتان به رفتن است و قراراست بنای آمدنتان را به قصد رفتن خراب کنید ، لطفا بیخبرنباشد ؛لطفا یک شبه آن روی سکه را به طرف مقابلتان تحمیل نکنید ! بیخبری آدم را ازپای درمی آورد وسیل عظیمی از فکروخیال می افتد به جانش ؛ مثل این است که تنها دراتاقی باتاریکی مطلق گم شده باشد، همانقدر گیج وترسناک !! آدمی که بیخبر ترک می شود و به تنهایی زیرآوار یک رابطه جان می دهد ،طرف مقابل را فراموش نخواهد کرد بلکه خودواقعی خویش رادرجایی جا می گذارد وازآن پس به جای کس دیگری به روزمره گی هایش ادامه می دهد! لطفا بیخبر آدمها را ازخود جدا نکنید ...

پسندیده شده توسط