امشب مرا نمیبرد خواب و احساس میکنم که من هم زنده ام ...
پیوست عکس:
IMG_20180126_191330.jpg

پسندیده شده توسط