باور آدمهای ساده را خراب نکن آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند و اگر بی معرفتی ببینند، قهر نمیکنند!میمیرند مرگِ پروانه را آیا دیده‌ای؟ پروانه تنها با یک تلنگر میمیرد!

پسندیده شده توسط