اگر دریابیم فقط پنج دقیقه برای بیان آنچه می خواهیم بگوییم فرصت داریم ؛ تمام باجه های تلفن از افرادی پر می شد که می خواستند به دیگران بگویند آن ها را دوست دارند...

پسندیده شده توسط