به روز قیامت تو اگر وعده دیدارم دهی {-35-}{-35-} کنج قفس را عاشقانه تا بروز مرگ تحمل میکنم.

پسندیده شده توسط