{-35-}کسی نوشته بود. مرداب از رودخانه پرسید به چه سبب زلالی؟؟؟؟ جواب داد دیدم کسی که بگذرد آلوده نمی شود منم گذشتم.

پسندیده شده توسط