بايد حرف بزنيم گفت و گو کنيم زندگي را دوست بداريم و بی‌ترس و انتظار اندکی "عاشقی" کنيم...

پسندیده شده توسط