آدم‌ها فکر می‌کنند اگر یک بارِ دیگر متولد شوند ، جورِ دیگری زندگی می‌کنند شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود ... فکر می‌کنند می‌توانند همه چیز را از نو بسازند ، محکم و بی نقص ، اما حقیقت ندارد ! اگر ما جسارتِ طورِ دیگری زندگی کردن را داشتیم ، اگر قدرتِ تغییر کردن را داشتیم ، اگر آدمِ ساختن بودیم ، از همین جایِ زندگی‌ِمان به بعد را مى‌ساختيم ...

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط