زندگی بسیار کوتاه تر از آنست که بخواهیم بعضی از کلمات مهم را ناگفته نگه داریم! مثل #دوستت_دارم ❤️ امروزتون پراز دوست دارماى قشنگ...

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط