فرشته از خدا پرسید: مردمانت مسجد میسازند... نماز میخوانند... چرا برایشان باران نمیفرستی؟؟!! خدا پاسخ داد: گوشه ایی از زمین دخترکی  کنار مادر و برادر مریضش  در خانه ای بی سقف بازی میکند... تا مخلوقاتم سقفی برایشان نسازند، آسمان من سقف آنهاست... پس اجازه بارش  نمیدهم  خدایا نانی ده که به ایمانی برسم ... نه ایمانی که به نانی برس ..

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط