" پـــشــــت گــــاری اش نـــوشــــتـــه؛ بـــه کــــارَم نـــخـنــــد مــحــــتـــــاج روزگـــــــــارم "
پیوست عکس:
IMG_20180112_191827.jpg

پسندیده شده توسط