لعنت به تو ای “دل” که همیشه جایی جا می مانی که تو را نمی خواهند !

پسندیده شده توسط