کاش می دانستی تکرار تو برایم چقدر زندگی بخش است درست مانند نفس هایم {-41-}

پسندیده شده توسط