ما دخترا آروم و تدریجی دل می بندیم اما یکباره تمام و کمال دل می کنیم نه اینکه جدایی برایمان درد ندارد دارد - خیلی هم درد دارد اما ما از بدو تولد با درد آشناییم{-35-}{-35-}
پیوست عکس:
664284_bdPSeK3R.jpg
دیدگاه

پسندیده شده توسط