سوگند به نامـــت، كه تو آرامِ مني... نه صــبر كُن! تو همه جــ ـانِ مني!{-41-}
پیوست عکس:
image.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط