آدمی باید همیشه شانس دومی هم به قلبش بده چون اگه عشق به شما رو کنه شما به جای دیگری نمیتونید برید ❤️

پسندیده شده توسط