دختر ها با عشق اولشان ساده تر هستند انگار ساده می پوشند، ساده میگیرند نگاهشان با شیطنت است وقتی می خندد چشمشان برق میزند مدام صدایت میزنند. امــــا اگر ترکش کنی، اگر فریبش دهی، اگر اذیتش کنی... اگر دنیایش را بهم بریزی می بینی کم کم غلیظ تر آرایش می کند... لباس های پر زرق و برق تری می پوشد... نگاهش توی عکس با غرور دوخته شده است به دوربین... خنده هایش هم دیگر حقیقی نیستند.همه چزشان رنگ می بازد.

پسندیده شده توسط