{-35-}{-35-}انــســان ها به ميزان #حقارتشان #توهين ميكنند. به ميزان #فرهنگشان عشق ميورزند. و به ميزان #كمبودهايشان آزارت ميدهند.

پسندیده شده توسط