نمے دانم چطور رنـــــگ چادر مشکــــےِ من مکروه است.... اما رنگـــ خط چشـــم هایت که از دور مشکــے بودنش را داد می زند مکروه نیست؟؟ وآن کفش های وِرنی مشکی، که بی جوراب میپوشی ، تا سفیدی پایت را دو چندان کند افسرده ات نمیکند؛ این اندازه که سیاهی مَعجَر من! نمیدانم چطور میشود که بنز کروک مشکی متالیک، آن گوشۀ خیابان، بتو چشمک میزند اما سیاهی چادر من چشمت را میزند؟! نمے دانم... دلیل این همه تناقض در گفتار و رفتارت را نمیفهمم...
پیوست عکس:
500x434_1451747418377199.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط