{-35-}{-35-}{-35-}وقتی كاملاًتنهـاوبى كس شدی بدان که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش

پسندیده شده توسط