روزها، همه زود گذرند چرا ترس؟ اين همه اندوه بى دليل براى چيست؟ هيچ چيزى هميشگى نيست فردا كه بيايد، امروز فراموش شده است تابستان داغ امسال هم تمام شد اگر میوه آرزویت هنوز کال است غصه نخور شاید آرزویت انار سرخی باشد که برای رسیدن محتاج خورشید کم رمق پاییز است!

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط