هر که با مرغ هوا دوست شود خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد شد

پسندیده شده توسط