سلام مهربانان من در بامدادهای زیبا یادتان میکنم تا همه لحظه هایتان چون روز باشد و همه روزهایتان به زیبای تابلوی آفرینش و دعایتان میکنم به عاقبت بخیری و نیکبختی .

پسندیده شده توسط