خدایا فردا و فرداهایم را هر طور که میخواهی نقاشی کن من به قلم رحمتت ایمان دارم .

پسندیده شده توسط