اشتباہ میڪنند این روزها نہ مانتوهاے تنگ و جلو باز مد است نہ ساپورت هاے رنگاوارنگ نہ انواع شلوارهاے پارہ و مدل هاے موے غربے و نہ روابط نا مشروع و دزدے این روزها فقط در آوردن اشڪ مهدے فاطمہ (عجل اللہ تعالے فرجه) مد شدہ!! حواست بہ مولا باشہ ! ألـلَّـھُــــــمَــ ؏َـجـــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألـــْـفـــــَـرَج

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط