امام زمان(عج) خطاب به آنان می فرماید: «اما آن سی نکته ای که باید منشور هم پیمانی شما با من باشد، مواردی است که در ذیل می آید: 1- هرگز از اطاعت من سرپیچی نکنید و از هیچ یک از اصول توافقات عقب نشینی نکنید. 2- هرگز دست به دزدی نزنید. 3- هرگز به زناکاری آلوده نگردید. 4-هرگز فعل حرام انجام ندهید. 5- هرگز به فحشا و فساد گرایش نداشته باشید. 6- به ناحق هیچ کس را نزنید. 7- به زراندوزی و جمع کردن طلا مبادرت نکنید. 8- به جمع کردن نقره مشغول نشوید. 9- گندم را احتکار نکنید. 10- هرگز جو را احتکار نکنید. 11- هیچ مسجدی را خراب نکنید. 12- هرگز شهادت باطل ندهید. 13- هرگز از مؤمنین بدگویی نکنید. 14- هرگز ربا نخورید. 15- در سختی ها بردبار باشید. 16- بر هیچ خداپرستی لعنت نفرستید. 17- هرگز شراب نخورید. 18- هرگز لباس زربافت (بافته شده از تار و پود طلا) نپوشید. 19- هرگز پارچه ابریشمی را به روی خود نیندازند. 20- لباسی که از دیباج «پارچه ابریشمی رنگ شده» دوخته شده است را نپوشید. 21- دشمن شکست خورده در حال فرار را تعقیب نکنید و نکشید. 22- هیچ خون ناحقی را نریزید. 23- با هیچ مسلمانی به حیله و نیرنگ برخورد نکنید.
دیدگاه
hasanasasi

24- حتی بر کفار هم تجاوز و ستم نکنید.
25- با منافقان به تجاوز و ستم برخورد نکنید.
26- هرگز لباس دوخته شده از ابریشم بر تن نکنید.
27- در زندگی ساده زیست باشید و خاک، فرش زندگی شما باشد.
28- از فساد و فحشا همواره بیزاری بجویید.
29- امر به معروف را سرلوحه زندگی خویش قرار دهید.
30- همواره نهی از منکر کنید.

1396/07/12 - 21:23

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط