برجام پرست دوست شیطان است مبارزات مردم ایران علیه ددمنشی های آمریکا صرفا برخاسته از انرژی هسته ای و روابط برای مذاکرات برجام نیست، بلکه برخاسته از تاریخِ پر از دخالت ها، غارتگری ها، توطئه ها و دشمنی های کینه توزانه هیئت حاکمه جنایتکار آمریکاست. آقای روحانی به چیزی بیش از یک کلید نیاز دارد تا وعده های خود مبنی بر برداشتن تحریم ها را به انجام برساند، تحریم هائی که هر روز بیشتر تشدید می شوند، آقای روحانی حتما می داند که بنام هر اکثریتی نمی‌توان خود را مُحق دانست و نظر قطعی داد. همین آقایانی که ادعا می کنند زبان دنیا را می فهمند، آیا تفکرِ برجام فهمیدن زبان دنیاست؟ یا تفکری از یک حالت انفعالي و یک سیاست کاملا شکست خورده؟، تفکری که بدون آینده نگری و ملاحظات سیاسی مرسوم در دنیا فقط مي خواستند خود را به جهانيان اثبات کنند تا آنها نگاه مثبتي به دولت شان داشته باشند، لذا کوتاه آمدن در مقابل مواضع زورگویانه آمریکا را نوعي تنش زدايي و امتیاز دادن به آنها را نوعی امتیاز گیری به حساب آوردند. برجام طعمه تله اي بود که آمریکائیان از ترس تیغ برخورد انتقام قدرت ایران دست به حیله زدند و از
http://bahmaneyar.blogfa.com/post-530.aspx
پیوست عکس:
11.jpg

پسندیده شده توسط