شاید ببر و شیر

قوی تر باشند،
اما
یک گرگ
هیچگاه بازیچه
سیرک نمی شود...
پیوست عکس:
photo_2013-02-27_21-46-55.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط