دوست ترت دارم از هرچه دوست...

ای تو به من از خود من خویش تر...

بیشتر از آنکه بگویم چقدر بیشتر از بیشتر از بیش تر......
پیوست عکس:
photo_2017-09-05_19-38-25.jpg

پسندیده شده توسط