یارو كولرش‌ميسوزه، هر هشت تا بچه شو ميگيره ميزنه، میگن چرا بچه ها رو ميزنی؟ میگه:صدبارگفتم هشت نفری زيركولرنخوابيد به موتورش‌فشارمياد{-7-}{-7-}{-7-}

پسندیده شده توسط