زنگ زدم رستوران؛ ميگم: غذا چي دارين؟ ميگه: پيتزا، جوجه کباب، کوبيده، مرغ، استيک... منم گفتم :خوش بحالتون، ما آش داريم! نميدونم چرا قطع کرد! {-7-}{-7-}{-7-}

پسندیده شده توسط