نشستن ، سنگ بودن است و رفتن رود بودن
بنگر به کجا میروند ، سنگ خاک میشود و رود به دریا میرسد . . .
پیوست عکس:
gal2392.jpg

پسندیده شده توسط