زندگی میچرخه مثله تاس یه روز حکم میکنی یه روز التماس...

پسندیده شده توسط