از اصول بهائیت تساوی حقوق مردان و زنان است، اما خودشان زنان را از حضور در بیت العدل، یکی از مراکز تصمیم گیری بهائیت منع می کنند.
پیوست عکس:
تساوی مرد و زن1.gif

پسندیده شده توسط