گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده، نه فریاد آرامت می کند و نه سکوت، آنجاست که باچشمانی خیس رو به آسمان میکنی و میگویی من فقط تو رو دارم..
پیوست عکس:
13901649-3601-l.jpg

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط