{-35-}همه در برابرثروتمندان برخورد و نگرش خوب و زيبايی داريم؛ ولی خوب بودن در برابر آدمهای فقیر، هنر است!

پسندیده شده توسط