تا خدا پشتم هست{-41-} مهم نیس کی جلوم هس{-2-}
پیوست عکس:
IMG_20150923_145944.jpg

پسندیده شده توسط