هزاران سال گذشت تا انسان فهمید که ساخته ی دست خودش را نپرستد، چند هزار سال باید بگذرد تا انسان بفهمد ساخته ی ذهن خود را نپرستد؟

پسندیده شده توسط

داغ شده توسط