شاد ترین مردم لزوماً بهترین چیزها را ندارند بلكه بهترین استفاده را می كنند از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

پسندیده شده توسط