در این پنجشنبه های پُر فراموشی برای رفتگان ابدی در سینه با چند شاخه گل ،خیرات باید داد آن هم برای مدفون شدگانی که یک روز عزیز جان بودن نه عزیز گورستان خیال پنجشنبه ها را باید، خیرات کرد تا همه یک اخلاص بخوانند برای مردگان درونشان

پسندیده شده توسط